Social News

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

  [honeypot email-695]

  Image Alt
  Social Foods

  Algemene voorwaarden

  Artikel 1 – Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Klant: een natuurlijk of rechtspersoon die met Social Foods een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten;
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Social Foods;
  3. Horecaklant: een klant die als bedrijf of overheid georganiseerd is;
  4. Dag: kalenderdag;
  5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of Social Foods in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  8. Social Foods: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
  9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Social Foods georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en Social Foods gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
  11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Social Foods.

  Artikel 2 – Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Social Foods en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Social Foods en klant.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Social Foods zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
  5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
  6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

  Artikel 3 – Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod is vrijblijvend. Social Foods is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
  3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
  4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, met dien verstande dat Social Foods een ambachtelijk product levert dat per stuk uniek is. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

  Artikel 4 – De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Social Foods onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Social Foods is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Social Foods passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Social Foods daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. Social Foods kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Social Foods op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. Social Foods zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van Social Foods waar de klant met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Social Foods deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
  2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

  Artikel 5 – Uitsluiting herroepingsrecht

  1. Social Foods heeft het herroepingsrecht van de klant uitgesloten omdat Social Foods producten leveren die snel kunnen bederven of verouderen en die vanwege hun aard niet kunnen worden teruggezonden. De producten kennen een korte houdbaarheid en een bestelling is altijd maatwerk.

  Artikel 6 – De prijs

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kunnen wijzigingen van factoren die de kostprijs kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld de inkoopprijs van grondstoffen, koersverschillen, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerrechten, transportkosten, verzekeringspremies e.d., mogen door Social Foods aan de klant worden doorberekend.
  3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
  4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Social Foods niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

  Artikel 7 – Levering en uitvoering

  1. Social Foods zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Social Foods kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Social Foods geaccepteerde bestellingen binnen zeven dagen uitvoeren. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk twee werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
  4. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Social Foods het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Social Foods zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Social Foods.
  6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Social Foods tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Social Foods bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  7. In het geval van calamiteiten en/of natuurrampen behouden wij ons het recht voor om de bestelling niet af te leveren.

  Artikel 8 – Duurtransacties

  1. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, zal niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd.

  Artikel 9 – Betaling

  1. Bestellingen die via de website zijn gedaan, kunnen uitsluitend worden betaald middels vooruitbetaling (via iDeal), tenzij anders met Social Foods overeengekomen.
  2. Bestellingen die telefonisch door Social Foods worden aangenomen, kunnen bij afhalen worden betaald (PIN of contant).
  3. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten.
  4. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Social Foods te melden.
  5. In geval van wanbetaling van de klant heeft Social Foods behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

  Artikel 10 – Gegevensbeheer

  1. Wanneer de klant een bestelling plaatst bij Social Foods dan worden de persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van Social Foods. Gebonden aan de Wet Persoonsregistraties zal Social Foods de gegevens niet verstrekken aan derden.
  2. Social Foods respecteert de privacy van gebruikers van de internetsite en draagt derhalve zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
  3. Social Foods kan gebruik maken van een mailinglijst. Elke mailing bevat de benodigde instructies om van deze lijst verwijderd te worden.

  Artikel 11 – Conformiteit en Garantie

  1. Social Foods garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
  2. Social Foods is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
  3. De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Social Foods) deze gebreken onmiddellijk per mail te melden aan Social Foods. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 dagen na levering aan Social Foods per mail te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
  4. Indien klachten van de klant door Social Foods gegrond worden bevonden, zal Social Foods naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Social Foods en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Social Foods) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Social Foods gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Social Foods voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
  5. Social Foods is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
  6. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de klant jegens Social Foods in gebreke is; B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Social Foods en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

  Artikel 12 – Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen Social Foods en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.
  2. Geschillen, voortvloeiend uit een overeenkomst tussen Social Foods en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter van het arrondissement Arnhem kennis, tenzij Social Foods er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
  3. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

  Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.